D66 Emmen op bezoek bij formateur Jisse Otter

EMMEN - Zojuist hebben Marc de Jonge, voormalig kandidaat-raadslid en voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van D66 Zuidoost-Drenthe, en ik, een gesprek gehad met informateur Jisse Otter namens D66 Emmen. Dat gesprek hebben wij gevoerd aan de hand van bijgevoegde brief die wij, samen met een kopie van ons verkiezingsprogramma, ook aan de heer Otter hebben overhandigd. Geachte heer Otter,


Beste Jisse,

U heeft de eervolle opdracht gekregen uit te zoeken wie met wie wil samenwerken, om tot een nieuw bestuursakkoord te komen en het nieuwe college van burgemeester en wethouders te gaan vormen. U doet dit namens de partij Wakker Emmen, de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen. Voor de verkiezingswinst van uw partij bied ik u mijn welgemeende felicitaties aan. Emmen staat de komende vier jaar voor grote uitdagingen, onder andere op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en kansengelijkheid. Daarom bied ik u ook een kopie aan van ons verkiezingsprogramma, wat u ter inspiratie kunt gebruiken tijdens het (in)formatieproces en daarna.

Vanuit dit perspectief roept D66 Emmen daarom op de volgende punten in overweging te nemen. Wij verwachten dat door deze punten integraal onderdeel te maken van de komende bestuursperiode de drempel tussen inwoner en politiek kleiner kan worden gemaakt. Dat de politiek en het college weer met een stevig mandaat kunnen controleren en besturen. Dat het spreekwoordelijke touwtje weer uit de voordeur van het gemeentehuis en de raadszaal kan hangen.

1. Kom tot een maatschappelijk akkoord en maak het proces om tot een akkoord te komen openbaar. Neem hierbij ideeën mee van alle politieke partijen én betrokken maatschappelijke partijen en leg het akkoord op hoofdlijnen vast.

2. Durf de komende vier jaar echt te kiezen voor dualisme. Leg niet alle onderwerpen vast binnen een coalitie, maar ga de discussie in de gemeenteraad aan. Zo kunnen onze inwoners duidelijker zien waarom we tot onze keuzes zijn gekomen.

3. Stel alles in het werk om te komen tot een divers en inclusief akkoord, waarbinnen aandacht en ruimte wordt geschonken aan het erkennen, betrekken en waarderen van al onze inwoners. Ongeacht geboortegrond, liefdesvoorkeur, levensovertuiging of leeftijd.

4. Stel ten minste één vrouwelijke wethouder aan. Stel bij voorkeur ook een wethouder aan met een biculturele achtergrond.

5. Durf te kiezen voor een verhuizing van de raadszaal naar een openbare plek. Kies er ook voor om meer op locatie te gaan vergaderen en om op meer openbare manieren aandacht te schenken aan gemeenteraadsvergaderingen, zowel in aankondiging als in uitzending.

6. Geef kleinere politieke partijen de kans volwaardig en volledig mee te draaien door deze periode omgekeerd naar grootte meer commissieleden toe te kennen aan kleinere partijen.

7. Zorg dat alle (nieuwe) uitingen van de gemeente, maar in ieder geval officiële brieven en de website, door zoveel mogelijk mensen te gebruiken zijn. Schenk hierbij speciaal en blijvend aandacht aan laaggeletterdheid, beperkingen, meertaligheid en leeftijd.

8. Maak de komende vier jaar werk van het betrekken van meer inwoners bij de gemeentelijke politiek, bijvoorbeeld door het organiseren van debatten op scholen, het instellen van jaarlijkse cursussen Politiek Actief en door het aanjagen van de rol van (actieve) wijks- en dorpsraden. Schenk daarbij ook aandacht aan de verschillende bevolkingsgroepen, zoals personen met een biculturele achtergrond en personen met beperkingen, die nu sterk ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur en in de raadszaal.

9. Verklein tegenstellingen en ga polarisatie tegen door de klimaatambities te versterken en door met een integraal plan te komen voor een betaalbare en haalbare klimaattransitie. Energie-armoede heeft een ontwrichtend potentieel, dat u voor kunt zijn met een ambitieuze klimaatagenda.

Ik wens u van harte succes bij het verdere uitvoeren van uw belangrijke taak. D66 Emmen zal zich vanuit de oppositie blijvend inzetten voor een Emmen waarin iedereen vrij is, maar wij niemand laten vallen. Want dat verdient Emmen.

Verder wil ik u meenemen in onze grootste zorg. Naast de winst van Wakker Emmen kennen de afgelopen verkiezingen namelijk alleen maar verliezers. De meeste inwoners die wij vertegenwoordigen hebben ervoor gekozen niet te gaan stemmen. Ongetwijfeld zal dit de komende maanden uitputtend geanalyseerd, onderzocht en bekritiseerd worden, maar dat verandert niets aan de uitkomst. Wij maken ons zorgen dat de gemeenteraad op te grote afstand van onze inwoners is komen te staan. Dat alle politieke partijen gezamenlijk er niet in zijn geslaagd duidelijk te maken hoe belangrijk de rol van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is.


Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van D66 Emmen,
J.H. (Joey) Koops

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda