Ruim 1.500 woningbouwlocaties geschrapt

EMMEN - De gemeente Emmen gaat de komende vijf jaar ruim 1.500 woningbouwlocaties schrappen. Nu is er nog ruimte voor ongeveer 2.400 nieuwbouwwoningen. Dit aantal ligt ruim boven de behoefte en wordt daarom teruggebracht naar iets minder dan 900.


Ook worden nieuwe woningtypen en woonvormen mogelijk gemaakt. Zo wil de gemeente de balans tussen vraag en aanbod van woningen verbeteren.

Er zijn tien locaties geselecteerd waar de afgelopen jaren en naar verwachting de komende jaren geen vraag is naar de woningen of de locatie. De gemeente stopt met medewerking aan deze woningbouw-plannen. Het gaat onder andere om het schrappen van ruim 750 woningen in de wijk Delftlanden. Hiervoor is inmiddels al een aangepaste visie vastgesteld door de gemeenteraad.

Samen bepalen
Daarnaast wordt er per dorp of wijk samen met inwoners en andere partijen een woningbouwprogramma gemaakt. Hierin is aandacht voor nieuwbouw, sloop en verbetering. Wethouder Jisse Otter: “We willen in alle dorpen en wijken ruimte houden voor nieuwbouw, maar dit moet wel aansluiten bij de wens van de inwoners. Samen bepalen we waar en hoeveel nieuwbouw nodig is en van welke woningbouwlocaties we afscheid nemen.” Dit is onderdeel van de woon- en leefbaarheidsvisies.

Veranderde vraag
Hoewel het aantal inwoners van de gemeente sinds 2010 daalt, groeit het aantal huishoudens nog steeds. Er is vraag naar extra woningen, vooral in de kern Emmen. Ook verschuift de vraag van grote gezinswoningen naar kleinere levensloopbestendige. Dit sluit niet altijd aan bij de bestaande mogelijkheden. Bijvoorbeeld omdat op de gevraagde locatie geen woonbestemming zit, of omdat er wordt gevraagd naar nieuwe of andere woningtypen en woonvormen. Daarom gaat de gemeente oude plannen schrappen, om plaats te maken voor woningen waar nu behoefte aan is.

Verduurzaming
Het terugbrengen van het aantal plannen hangt ook samen met de wens om de woningvoorraad in de gemeente te verduurzamen. De komende 10 jaar moeten circa 1.500 tot 2.000 woningen worden gesloopt, omdat deze niet meer voldoen aan de duurzaamheidseisen. Door sloop en vervolgens nieuwbouw op nieuwe locaties te faciliteren, wordt deels voldaan aan de doelstellingen van de energienota 2017 om de gebouwde omgeving energieneutraal te maken. Om nieuwbouw op gang te krijgen, moet eerst het aantal bouwmogelijkheden omlaag gebracht worden.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda