Coalitie Emmen rond

De partijen Wakker Emmen, PvdA en CDA hebben een principe-akkoord bereikt over het bestuursakkoord. Zij gaan de komende vier jaar de coalitie vormen. Beoogd wethouders zijn René van der Weide en Jisse Otter van Wakker Emmen, Bouke Arends en Raymond Wanders van de PvdA en Robert Kleine van het CDA. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het bestuursakkoord. Begin volgende week wordt deze besproken met de betreffende fracties.

Op donderdag 3 mei is de presentatie van het definitieve bestuursakkoord. Maandag 14 mei is de beoogde datum voor de installatie van het nieuwe college. Het presidium wordt verzocht daarvoor een extra raadsvergadering te beleggen.

De portefeuilleverdeling is nu al wel bekend.

De partijen hebben geprobeerd samenhangende portefeuilles samen te stellen. Dat heeft geleid tot enkele verschuivingen. De portefeuille van wethouder René van der Weide wordt uitgebreid met de thema’s sport en verkeer en vervoer. Wethouder Jisse Otter krijgt onder andere personeel en bedrijfsvoering erbij. Aan de portefeuille van wethouder Bouke Arends worden de onderwerpen bereikbaarheid, verduurzaming en energie bedrijfsleven en evenementenbeleid toegevoegd. Nieuwe wethouder Raymond Wanders krijgt als thema’s onder andere Wmo, participatie en inkomen. Wethouder Robert Kleine heeft straks het totale pakket jeugd- en welzijnsbeleid in portefeuille. Burgemeester Eric van Oosterhout krijgt naast zijn taken als burgemeester ook de thema’s bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie en Erkende Overlegpartners onder zijn hoede.

Portefeuilleverdeling college van b&w gemeente Emmen, bestuursperiode 2018 -2022
Burgemeester H.F. (Eric) van Oosterhout (PvdA)
- Algehele beleidscoördinatie,
- Integraal veiligheidsbeleid, w.o.:
- Veiligheidsregio
- St. Veiligheidszorg
- Openbare orde, Politie en Brandweer
- Coördinatie interbestuurlijke verhoudingen en externe betrekkingen, w.o.:
- Communicatie en representatie
- Bestuurlijke organisatie, w.o.:
- Weerbaarheid tegen ondermijning democratische rechtsorde
- Bestuurlijke vernieuwing
- Democratie dichterbij
- Erkende overlegpartners dorpen en wijken
- Burgerparticipatie
- Strategienota

Wethouder R. (René) van der Weide (Wakker Emmen)
- Openbare Ruimte, w.o.:
- Openbaar groen
- Riolering
- Openbare verlichting
- Afval en reiniging
- Begraven
- Bereikbaarheid en toegankelijkheid, w.o.:
- Weg- en waterbouw
- Parkeren
- Verkeer en vervoer (binnen gemeentegrenzen)
- Optimaliseren OV-vervoer
- Duurzame mobiliteit
- Regionale beleidsagenda BOCE
- Verkeersveiligheidsbeleid
- Fietsplan
- Verkeersdeelname ouderen en minder validen - Uitvoering GVVP
- Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid w.o.;
- Stads-, wijk- en dorpsvernieuwing, incl. centrumvernieuwing
- Gebiedsontwikkeling
- Plattelandsontwikkeling
- Bos, landschap en natuur
- Vergunningen
- Milieu, Energie en Duurzaamheid (excl. verduurzaming bedrijfsleven), w.o.:
- Coördinatie programma Duurzaamheid
- Sport, w.o.:
- Sportaccommodaties en zwembaden
- Combinatiefunctionarissen sport
- Dierenwelzijn

Wethouder R. (Raymond) Wanders (PvdA)
- Volksgezondheid algemeen
- GGD
- Emmen Gezond
- Huisartsenvoorziening
- Zorg (excl. jeugdzorg), w.o.:
- Wmo
- Gehandicaptenbeleid
- De Toegang
- Participatie, w.o.:
- Uitvoering Participatiewet,
- Uitvoering Wet sociale werkvoorziening
- Arbeidsmarktregio
- Buurtsupport
- Praktijkschool, Thriantaschool
- Werkgeversdienstverlening
- Inkomensvoorzieningen, w.o:
- Uitkeringen algemeen
- Armoede en minima
- Schulddienstverlening
- Woon- en huurproblematiek sociale woonsector
- Schoolbestuurlijke taak openbaar onderwijs
- Integratie en emancipatie, w.o.:
- Statushouders
- LHBT-beleid
- Vrouwenemancipatie

Wethouder B. R. (Bouke) Arends (PvdA)
- Economische ontwikkeling, w.o.:
- Promotie en acquisitie bedrijfsleven
- Verkoop bedrijventerreinen
- Economische structuur, w.o. Dutch Tech Zone
- Werkgelegenheid
- Binnenstadbeleid
- Regiodeal
- Verduurzaming en energie, w.o.:
- Bio-based economy
- Circulaire economie
- Waterstof economie
- Energievoorziening
- Bereikbaarheid (gemeentegrens overstijgend), w.o.:
- Versterken corridor A28/A37/E233 (logistieke hotspot Emmen)
- Versterken corridor Twente-Emmen-Groningen
- Bereikbaarheid via (inter)nationale weg- en spoorverbindingen
- Kennis en innovatie, w.o.:
- MBO- en HBO-onderwijsinstellingen (aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt)
- Techniekcampus
- Smart City
- Ziekenhuisvoorziening
- Internationale betrekkingen, w.o.:
- Buitenlandse contacten met een economisch karakter
- Europese aangelegenheden (Brussel)
- EDR, Stedenkring
- Regiomarketing, w.o.:
- Promotie Emmen
- Emmen op Kop
- Evenementenbeleid
- Noordelijke Samenwerking, w.o.:
- Regiegroep noordelijke samenwerking , EBNN, commissie SOM

Wethouder R. E. (Robert) Kleine (CDA)
- Jeugdbeleid, w.o.:
- Jeugdzorg
- Jeugdgezondheid (o.a.JOGG)
- Onderwijsbeleid, w.o.:
- Voor- en vroegschoolse educatie
- Primair onderwijs
- Voortgezet onderwijs
- Leerlingenvervoer
- Leerplicht/RMC
- Laaggeletterdheid
- Onderwijshuisvesting
- Welzijnsbeleid en maatschappelijke opvang, w.o.:
- Huiselijk geweld en kindermishandeling
- Kinderopvang
- Vrouwenopvang
- Dak- en thuislozenopvang
- Verslavingszorg
- Welzijnswerk
- Ouderenwerk
- Recreatie en Toerisme, w.o.:
- Regionale beleidsagenda BOCE
- Toeristisch Informatie Punt
- Kunst en Cultuur, w.o.:
- Atlastheater
- Kunstzinnige vorming
- Bibliotheek
- Combinatiefunctionarissen cultuur
- Land- en tuinbouw

Wethouder J. (Jisse) Otter (Wakker Emmen)
- Financiën en Belastingen
- Inkoop en Aanbesteding
- Deelnemingen (eigenaarsrol)
- Bedrijfsvoering
- Organisatie en personeel
- Dienstverlening
- Burgerzaken en Klant Contact Centrum,
- Huisvesting bestuurlijke en ambtelijke organisatie
- Informatisering en automatisering, w.o.:
- Digitale bereikbaarheid
- Programma Samen Organiseren
- Dimpact
- Grondbeleid, w.o.:
- Kavelverkoop woningen
- Gemeentelijk vastgoed en accommodaties, w.o.:
- Welzijnsaccommodaties
- Sociaal-cultureel werk
- Bouwen en Wonen
- Volkshuisvesting
- Programma Wonen, w.o. leefbaarheidvisies dorpen en wijken
- Woonwagens en woonschepen
- Welstand
- Monumentenbeleid
- Toezicht en Handhaving, w.o. asbestsanering
- Ontwikkeling en realisatie Rensenpark

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda