Gemeente Emmen maakt werk van SAM-beleid

EMMEN - Het College van de gemeente Emmen vindt het belangrijk dat meer mensen in staat zijn hun eigen leven op te bouwen zonder armoede of schulden. Daarom heeft het college de gemeentelijke aanpak rondom schulden, armoede en minima (SAM) vastgelegd in nieuw beleid ‘Oog voor SAM 2019-2022’.


Het doel is met goed bereikbare, laagdrempelige dienst-verlening meer mensen uit een (uitzichtloze) schulden- of armoedesituatie te helpen. Daarbij is het van belang dat dienstverlening en ondersteuning goed op elkaar wordt afgestemd (integraal). In december vraagt het college aan de gemeenteraad met het beleidsplan in te stemmen.

Naar schatting hebben 5000 Emmense huishoudens problematische schulden of een risico daarop en leven ruim 6700 huishoudens in Emmen op of onder de armoedegrens. Wethouder Raymond Wanders (participatie, zorg en inkomen): “De impact van schulden en armoede is groot. Voor de mensen die het treft, maar ook voor de samenleving. We willen dat meer mensen uit een problematische schuldensituatie of armoede komen en liever nog voorkomen dat ze erin raken. We willen dus niet alleen symptomen bestrijden, maar ook oorzaken aanpakken.”

Meer maatwerk
De rode draad in de actielijnen van het SAM-beleid is ‘meer maatwerk’, Wanders: “We geloven dat iedere SAM-hulpvraag uniek is en alle leefgebieden van mensen raakt, zoals werken, leren, sporten, sociale contacten, enz.” Enkele aandachtspunten:
• Aanpak van de oorzaken en gevolgen van schulden en armoede. Om te beginnen het investeren in de aanpak van laaggeletterdheid.
• In de regio werken aan de aanpak van armoede die overgaat van generatie op generatie. Op de korte termijn gaat het om de inzet van intensieve ondersteuning en coaching van families waarbij sprake is van overerving van armoede. Op de langere termijn moet dit resultaten opleveren;
• Er komt steun voor jongeren die door schulden vastlopen via een ‘Jongeren Perspectief Fonds’, waarbij (onder voorwaarden) de gemeente schulden van jongeren ‘overneemt’ en omzet in een lening. Dit maakt dan onderdeel uit van een plan voor de jongere in kwestie, gericht op scholing of werk als opmaat naar een financieel gezonde start. Er komt activerend beleid dat mensen stimuleert en aanmoedigt werk te vinden. Een betaalde baan biedt perspectief op het oplossen of verminderen van schulden en armoede.
• Er komt meer steun voor ZZP-ers die schulddienstverlening nodig hebben. Voor deze doelgroep is het nu moeilijk om hulp te regelen.

• Vroeg signaleren en dus grotere problemen proberen te voorkomen. De gemeente Emmen gaat bijvoorbeeld actief mensen benaderen die hun gemeentelijke belastingen niet betalen. Gevraagd wordt wat de oorzaak is van het niet betalen en hulp wordt geboden als zij financieel in de problemen zitten.
• Het verkennen hoe problemen door fors stijgende woonlasten voor gas, water en licht voorkomen kunnen worden voor mensen - huurders en woningeigenaren - met een ‘smalle beurs’ (energie-armoede).

Samen investeren
Het vraagstuk van schulden en armoede is complex en vraagt tijd. Wanders: “De gemeente Emmen wil over vier jaar het aantal mensen dat in Emmen in armoede of met schulden leeft zichtbaar is verminderd. Daarbij werkt de gemeente Emmen niet alleen, maar samen met maatschappelijke partners - professionals en vrijwilligers -, met onderwijs, de rechterlijke macht, in regionaal verband en in VDG- of VNG-verband. We moeten echt samen investeren!”

Kader voor het SAM-beleid
Het kader voor het SAM-beleid bestaat uit de richting en ruimte die landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving biedt, het Emmense sociaal beleid ‘Samen Verder’ en de ambities die verwoord zijn in het collegeprogramma ‘Samen Investeren’.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda