Meer mensen onder dak in Zuidoost Drenthe. Extra geld van het Rijk voor aanpak dakloosheid

EMMEN - De gemeente Emmen ontvangt 1,6 miljoen euro van het Rijk om meer dak- en thuisloze mensen te begeleiden naar een eigen woonplek. Emmen pakt dit als centrumgemeente voor ZuidoostDrenthe samen op met woningcorporaties en zorgaanbieders. Met dit extra geld kunnen in het komende jaar verschillende plannen uitgevoerd worden om kwetsbare mensen te begeleiden om onderdak te komen en hun leven op orde te krijgen, zoals hulp bij schulden, scholing of werk.


Het kabinet heeft in de aanpak ‘Een (t)huis, een toekomst’ een oproep gedaan aan alle gemeenten en andere partijen om plannen in te dienen voor het tegengaan van dak- en thuisloosheid. Daarbij moeten sprake zijn van een brede aanpak op alle leefgebieden: preventie, schulden, toeleiding naar onderwijs, werk en met name wonen. Een eigen passende woonplek met begeleiding vormt hierbij de basis. Het kabinet heeft in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op basis van in het ingediende plan ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid’ is aan Zuidoost Drenthe 1,6 miljoen euro toegekend.

Recht op een dak boven je hoofd
In Zuidoost-Drenthe verblijven tientallen mensen die geen eigen woonplek hebben of in een instelling wonen en de stap naar zelfstandig wonen willen zetten. “Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd,” zegt wethouder Robert Kleine (Maatschappelijke Opvang). “We helpen zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners hun huis kwijtraken. Als mensen om wat voor reden toch dakloos worden, pakken wij als gemeente gezamenlijk met onze partners onze verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk te zorgen voor een passende woonruimte. Zodat mensen met de benodigde begeleiding weer zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en kunnen meedoen in de samenleving.”

Acceptatie
In het plan Brede aanpak dak- en thuisloosheid staan plannen en beleidsvoornemens genoemd die deels gericht zijn op het onderdak brengen van mensen die nu nog dakloos zijn en niet in staat zijn om zelfstandig hun leven in te richten. Daarnaast zijn er projecten die gericht zijn uitstroom van mensen die nu nog in opvanginstellingen wonen en begeleid worden naar een zelfstandig leven. Ook wordt ingezet op het vergroten van acceptatie van inwoners met een psychische kwetsbaarheid en/of afwijkend gedrag. In onze regio wordt al lange tijd samengewerkt aan het tegengaan van dak- en thuisloosheid en het vergroten van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Dat gebeurt door onder meer huisuitzettingen te voorkomen, hulp te geven bij (het voorkomen van) schulden en samen te werken met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg omdat vaak sprake is van psychische problemen.

Voorzieningen
Dakloze mensen die in de opvang komen moeten zo snel mogelijk weer kunnen werken aan herstel en aan een zelfstandig leven in de maatschappij. In de opvangvoorziening van het Leger des Heils in Emmen zijn daarom 32 appartementen met eigen keuken en sanitair ingericht. Zo leren mensen het snelst op eigen benen staan. Daarnaast zijn er vier plaatsen voor nachtopvang beschikbaar. Door het ontbreken van voldoende passende woonvormen stromen te weinig kwetsbare inwoners uit dure opvangvoorzieningen. Daarom hebben de gemeente, corporaties en de zorgaanbieders samen afspraken gemaakt. Zo zijn de corporaties bereid ieder jaar woningen beschikbaar te stellen voor de uitstroom uit de opvangvoorzieningen. Het uitgangspunt is ‘eerst wonen’: als mensen onderdak zijn, kunnen ze beter begeleid worden om regie te krijgen op hun leven.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda