Informatieve bijeenkomst over Veiligheid in Emmen

EMMEN - Het uitvoeringsplan Veiligheid 2024 en het Jaarwerkplan van de politie 2024 staan centraal tijdens een informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad aanstaande donderdagavond 11 januari. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal en begint om half acht. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Burgemeester Eric van Oosterhout en Edwin Jongedijk, teamchef van de politie, geven een toelichting op beide plannen


In het uitvoeringsplan Veiligheid staan de ambities van de gemeente op het gebied van veiligheid beschreven en geeft ze aan hoe ze die ambities wil realiseren. De aanpak en bestrijding van ondermijning is een belangrijk thema, omdat er in toenemende mate een verschuiving plaatsvindt van klassieke vormen van criminaliteit naar ondermijning en ook cybercrime. Daarnaast zet de gemeente in het Uitvoeringsplan in op het voorkomen van woonoverlast. Verder is er in het Uitvoeringsplan Veiligheid ook aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, evenementen in relatie tot veilig uitgaan en verkeersveiligheid.

Woord vooraf
In een wereld die voortdurend verandert, worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die onze veiligheid en welzijn kunnen beïnvloeden. Ik zie dat de verschuiving van klassieke criminaliteit naar andere vormen, zoals digitale criminaliteit en ondermijning, al enige tijd gaande is. Deze vormen van criminaliteit kunnen soms ontastbaar aanvoelen, ver weg van ons. Maar de impact op de maatschappij is des te groter. Cyberaanvallen zorgen voor financiële schade; het stelen van gegevens of het platleggen van de dienstverlening van een organisatie zijn daar voorbeelden van. Jeugdigen worden op steeds jongere leeftijd geronseld voor criminele activiteiten en komen daarmee al vroeg in de problemen. Wij moeten ons als gemeente bewust zijn van onze belangrijke, en daardoor kwetsbare, positie in onze maatschappij. Herkenning en weerbaarheid zijn daarbij cruciaal.

Wat ik in onze gemeente ook zie is de toenemende problematiek rondom woonoverlast. Het is een thema dat niet onderschat mag worden, omdat het directe invloed heeft op het welzijn van mensen. Het kan leiden tot spanningen in onze dorpen en wijken. Daarbij speelt onbegrepen gedrag ook een rol. Dit kan variëren van psychische problematiek tot sociale isolatie. Zorgelijk is de terugtrekkende beweging in financiële ondersteuning vanuit het Rijk op deze thema’s. Hierdoor komt er minder geld beschikbaar voor onder andere jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. We zien nu al dat casussen steeds complexer worden en een meervoudige aanpak vereisen. De verwachting is dat dit volgend jaar zal toenemen. Ook de asielproblematiek heeft impact op onze gemeente, vooral in Nieuw-Weerdinge en het stationsgebied in het centrum van Emmen.

Al deze complexe veiligheidsvraagstukken vergen veel tijd en inzet. Een zorg die ik daarbij heb is de toenemende druk op onze politiecapaciteit. Die druk kan slechts deels verlicht worden door effectiever en efficiënter te werken. Daarom hebben mijn collega’s uit de regio en ik bij de korpsleiding
van de politie aangedrongen op een uitbreiding van de politiecapaciteit. Het besluit hierop volgt in 2024. Daarnaast wordt de samenwerking met onze boa’s steeds belangrijker en werken we toe naar een natuurlijke verbintenis tussen boa’s en de politie. Verder blijven wij een beroep doen op de expertise van andere partners om veiligheidsvraagstukken gezamenlijk aan te pakken.

Naast de zorgen die ik heb, zie ik ook kansen. Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en data worden er grote stappen gezet. Natuurlijk moeten we scherp zijn op de uitdagingen die dat met zich meebrengt, maar we kijken ook zeker naar de mogelijkheden die ons dit biedt. Zo breiden we met het Datalab ons ‘veiligheidsdashboard’ verder uit om goed zicht te houden op de veiligheidsvraagstukken in onze gemeente. Hiermee kunnen we ons beleid gericht vormgeven. Technologische ontwikkelingen zoals drones en camera’s passen we op een verantwoorde manier toe om de veiligheid in onze gemeente te vergroten.

Tot slot zien we hoe polarisatie en geopolitieke spanningen wereldwijd toenemen en wat het effect hiervan is op onze samenleving. Dit heeft ook z’n weerslag op het vertrouwen in de overheid. Dit vertrouwen vormt de basis voor het functioneren van onze democratie en voor de effectiviteit van ons beleid. Uit de burgerpeiling 2023 blijkt dat het vertrouwen in de gemeente Emmen de afgelopen jaren stabiel is gebleven. We blijven ons inzetten om dit vertrouwen te behouden en te vergroten met als ambitie dat we ons de veiligste grote gemeente van Nederland willen blijven noemen.

Eric van Oosterhout,
Burgemeester van de gemeente Emmen

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda